Volume ,Issue 2,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Original Article

Traditional Chinese Medicine Syndromes Distribution in Colorectal Cancer and its Association with Western Medicine Treatment and Clinical Laboratory Indicators
  Meng-Die Yanga, Xiao-Le Chena, Xue-Qing Huab, Xiao-Zheng Xiea, Wen-Jun Zhoua, Chun-Gen Zhouc, Bin Jiangc, Qing Jiab, Qi Lib, Peng Wangd, Zhi-Qiang Mengd, Wen-Hai Wange, Yuan-Jia Huf and Shi-Bing Sua
  2019(2) [Abstract]  [View PDF(949.76 K)]