Editorial Board of World Journal of Traditional Chinese Medicine (WJTCM)

 

Editor-in-chief

 

De-An Guo (Shanghai,China)

Jing-Yan Han (Beijing,China)

 

Associate  Editor-in-chief

Rudolf Bauer (Graz, Austria)

Thomas Efferth (Mainz,Germany)

Tai-Ping Fan(Cambridge,UK)

 

Fan-Rong Liang (Chengdu,china)

Jian-Ping Liu(Beijing,China)

Bing Zhu (Beijing,China)

 

John Longhurst(Irvine,CA,USA)

Haruki Yamada (Tokyo,Japan)

 

Editorial Board Members

 

 

 

 

 

 

Yoshinori Asakawa(Tokushima,Japan)

Terje Alraek(Bergen,Norway)

Alan Bensoussan(Sydney,Australia)

Zhao-Xiang Bian(Hong Kong,China)

Anna Bilia (Florence,Italy)

Mark Blumenthal(Austin,TX,USA)

Josef Brickmann(Sebastopol,CA,USA)

Kelvin Chan (Sydney,Australia)

Yuan Shiun Chang (Taichung,China)

Xiao-Dong Cheng (Shanghai,China)  

Ke-Sheng Dai (Suzhou,China)

Pierre Duez(Mons,Belgium)

Walter N Durán(Newark,NJ,USA)

Jian-Qiao Fang(Zhejiang,China)

Gerhard Franz(Regensburg, Germany)

Leslie Gunatilaka (Tucson,AZ,USA)

Bill Gurley(Fayetteville,NC,USA)

Mathias Hamburger (Basel,Switzerland)

Michael Heinrich (London,UK)

Yoshinori Horie(Tokyo,Japan)

Qiao-Bing Huang(Guangzhou,China)

Yu Huang(Hong Kong,China)

Takashi Ikejima (Shenyang,China)

Jiang Dan(Sheffield,UK)

Ikhlas Khan (Oxford,MS,USA)

Jinwoong Kim(Seoul Korea)

Ling-Yi Kong(Nanjing,China)

Brigitte. Kopp (Vienna,Austria)

Li-Xing Lao (Hong Kong,China)

Kuo-Hsiung Lee (Chapel Hill,NC,USA)

Myeong Soo Lee(Daejeon,Korea)

George Lewith(Southampton,UK)

Peng Li (Irvine,CA,USA)

Ping Li (Nanjing,China)

Shao Li(Beijing,China)

Ge Lin (Hong Kong,China)

Ai-Ping Lu(Hong Kong,China)

Kinzo Matsumoto (Toyama,Japan)

Pulok Mukherjee (Kolkata,India)

Guido F. Pauli (Chicago,IL,USA)

Nicola Robinson(London,UK)

Jian-Gang Shen(Hong Kong,China)

Alexander Shikov (St.Peterburg,Russia)

Hermann Stuppner (Innsbruck,Austria)

Hidekazu Suzuki(Tokyo,Japan)

Rob Verpoorte (Leiden,Netherlands)

William Cho(Hong Kong,China)

You Wan(Beijing,China)

Mei Wang(Leiden,Netherlands)

Xi-Jun Wang(Harbin,China)

Yong-Jun Wang(Shanghai,China)

Chun-Fu Wu(Shenyang,China)

Xiao-Ke Wu(Harbin,China)

Jean-Luc Wolfender(Geneva,Switzerland)

Li-Ze Xiong(Xi’an,China)

Hong-Xi Xu(Shanghai.China)

Qi-he Xu(London,UK)

Charlie C Xue(Melbourne,Australia)

Shi-Shan Yu(Beijing,China)

Bai-Xiao Zhao(Beijing,China)

Wei-Dong Zhang(Shanghai,China)